За нас

,,Не се съмнявайте никога, че малка група от загрижени и 

посветени хора може да промени света – всъщност, 

само такива групи са успявали!” 

(Маргарет Мийд)

 

За нас

Фондация за развитие на правосъдието е учредена на 11. май. 2011 г. в София от група специалисти в областта на правото и психологията с богат опит както в  изследвания на значими за правосъдието обществени явления, така и в практическото осъществяване на правораздаването и в развитието на правното образование.

Фондацията извършва дейността си в полза на функциониращо гражданско общество в България, като изхожда от принципа, че върховенството на закона и гарантирането на правата на човека не могат да бъдат постигнати без постоянно повишаване на правната култура и гражданска активност на обществото и изследване на причините, водещи до значими конфликти в обществото.

Мисията на Фондацията е да съдейства за постигане на справедливост и взаимно зачитане на правата в обществото, като насърчава развитието на правосъдието.

За постигането й Фондацията си поставя следните цели:

1. да подкрепя развитието на законодателство, адекватно на социалните потребности, включително успешното интегриране на международни правни стандарти в националната правна система;

2. да насърчава повишаването на квалификацията, мотивацията и интегритета на професионални общности, свързани с правосъдието;

3. да съдейства за предотвратяване и преодоляване на негативни социалнозначими конфликти, като подкрепя равноправието на различните социални групи;

4. да подкрепя просветеното доверие на обществото в институциите на правосъдието;

5. да насърчава правната информираност и култура в обществото.

За постигане на целите си Фондацията:

Учредяване

1. извършва експертни мултидисциплинарни изследвания в областта на правото, правната социология, правната психология и други хуманитарни науки;

2. разработва изследователски и аналитични методологии, както и стратегии, концепции и политики за постигане на социалнозначими промени в законодателството, правораздаването и други относими сфери;

3. издава сборници с доклади, анализи, статии и други видове специализирана литература;

4. разработва иновативни обучителни модули за повишаване на професионалната квалификация и задълбочаване на специализацията на съдии, прокурори, следователи, полицаи, вещи лица и други общности, ангажирани с правосъдието;

5. организира конференции, обсъждания, семинари, кръгли маси, обучения и др.;

6. предоставя експертно съдействие на сродни организации;

7. привлича изявени специалисти за подпомагане на дейността на Фондацията;

8. развива професионално сътрудничество с институции и сродни организации;

Към Фондацията работят изследователски екип и експертна мрежа от национални и чуждестранни експерти в различни области на хуманитарното знание. На всички Фондацията предоставя равни възможности за професионално развитие, като се ръководи от принципите на доброволност и свобода на професионалния избор, единни професионални стандарти, диалогичност, екипност и колегиалност, както и взаимно зачитане на правилата за професионална етика, произтичащи за различните експерти поради тяхната професия или длъжност извън Фондацията, и избягване на конфликт на интереси.

Фондацията се управлява от тричленен Управителен съвет и Настоятелство и работи в партньорска мрежа с български и чуждестранни правозащитни неправителствени организации и съсловни сдружения на съдебната власт, юридическите и други хуманитарни професии.