РАВЕНСТВО ПРЕД НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН - ИЗБЯГВАНЕ НА НЕРАВНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ
19062012923.jpg

Тема ,,РАВЕНСТВО ПРЕД НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН - ИЗБЯГВАНЕ НА НЕРАВНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ (програма)

Времетраене: всеки модул е с продължителност 90 минути

Целева група: съдии, прокурори/следователи, органи по изпълнение на наказанията

Брой участници: мин 20 – макс 30

Методика: интерактивна визуализирана лекция, серии бързи въпроси, групово решаване на казуси. Обучението се основава на анализ на законодателството, съдебната практика на българските съдилища и прокуратури, практики по приложение на наказателноизпълнителното законодателство в местата за лишаване от свобода и относима практика на ЕСПЧ и СЕС.

Профил на лекторите: 1 изследовател на съдебна практика по наказателни дела с поне 10-годишен опит, специализирани в обучение на описаната целева група по описаната методика и специална компетентност в областта на антидискриминационното право и практиката на ЕСПЧ и СЕС; 1 юридически психолог със специална подготовка в областта на дискриминацията или адвокат с опит по дела за защита срещу дискриминация.

Всяко конкретно обучение се разработва след проучване на обучителните потребности и ресурси на обучаваната група (заявка).