ПУБЛИКАЦИИ ПО ВЪПРОСИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
imgp7969_14461820701007435280.jpg

1.Прокуратурата между митовете и фактите (Организационна диагностика на процесите в областта на: визия и стратегически дейности, управление на човешките ресурси, лидерство и управление, комуникация, мотивационни фактори, корпоративна култура), Ива Пушкарова, Петя Попова, 2022 г. Изследването е проведено през октомври 2020 г.-януари 2022 г. сред общо 1040 прокурори с частичната финансова подкрепа на Правната пограма за Югоизточна Европа на Фондация ,,Конрад Аденауер“.

2. Реформеният експеримент: поглед към човека в съдебната власт, Ива Пушкарова, Петя Попова, Георги Кирилов, 2012 г. Изследването е изготвено в рамките на проект на ФРП ,,Съдебната власт между правото и фактите"

3. Демократичната легитимност на съдебната власт, Мартин Белов, сп. Теза бр.2/2012 г.

4. Привилегиите в тоталитарната държава, Ива Пушкарова, дек. 2009 г. Комунизмът като проява на тоталитарен тип държавно управление и обществено функциониране трудно може да бъде цялостно разбран от позицията на демократичната и правова нормалност. В качеството си на неестествено състояние на обществото и човека, той остана да смущава спомените като съвкупност от нерационални сюжети, които все повече губят плътност и правдоподобност. Комунизмът, който беше смразяващо реален само до преди двадесет години, все повече се отдалечава от съвременното мислене и съвременния език и това затруднява изследователския достъп до него. Публикацията е опит за осмисляне на привилегията като един от най-присъщите нормативни инструменти на комунистическия тоталитаризъм. Аналитичният поглед върху същността й, политическите и правните механизми за нейното изграждане и налагане, насилственото й интегриране в груповото мислене на нацията и обществените и правните й ефекти разкрива картината на парадоксалния двойствен свят на тоталитарната диктатура, в който действителността е в постоянен тежък конфликт с публичното си отражение, а обществото е заставено да се съобразява с привидности, които здравият разум отрича. Публикацията е подготвена в рамките на изследване по проект Providing and Enhancing Quality Rehabilitation Services for Second Generation Victims of Torture’ (2006-2010, ASET), EU, Europe Aid Cooperation Office.