ПУБЛИКАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСОВАТА И СТОПАНСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ И ЗАЩИТАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС
imgp7969_14432991011810251565.jpg
 1. Конституционни основи на пазарната икономика (д-р Мартин Белов), публикувана в сп. Теза, 7/ 2013 г.
 2. Правни гаранции срещу измамливи действия в гражданското и търговското право на Република България (д-р Стоян Ставру), публикувана в сп. Общество и право, бр.4/2014 г.
 3. Данъчни измами при вътреобщностните доставки – престъпни схеми и относима европейска юриспруденция (Николай Терзиев), публикувана в сп. Общество и право, бр.10/2013 г.
 4. Електронното управление като стратегия за превенция на финансовата киберпрестъпност (Виктор Модев), сп. Теза, бр.8/2014
 5. Престъпни схеми и съдебни практики срещу изпиране на пари. Разграничения от близки състави и от предикатната дейност – част 1 и 2 (доц д-р Ива Пушкарова), сп. Теза, бр.8 и 9/2014
 6. Данъчните престъпления по чл. 255-255А и чл. 256 от НК: някои проблеми на съдебната практика (доц. д-р. Ива Пушкарова, сп. Съвременно право, бр.2/2015)
 7. Значение на действителността на стопанската дейност, източник на облагаемия доход, за съставомерността на данъчното престъпление. Наказателна и гражданска отговорност на престъпния субект (доц. д-р. Ива Пушкарова, сп. Общество и право, 2015)
 8. Обхват, цели, материалноправни и процесуалноправни аспекти на ФИНАНСОВОТО ПРОФИЛИРАНЕ, Ръководство, Ива Пушкарова, ВСС, 2015 г. Ръководството включва основни понятия, информация и подробен анализ на приложимото българско и европейско законодателство, включително национална съдебна практика, относима практика на Съда на Европейските общности, приложими правни стандарти, подбрани илюстративни казуси от българската и чуждестранната практика, представяне на основни трудности при правоприлагането, примери за добри и непрепоръчителни български и европейски практики, богата препоръчителна научна и аналитична литература, компилации на съдебни актове и списък на полезни бази-данни. Ръководството изготвено в изпълнение на проект ,,Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС", реализиран от ВСС с финансовата подкрепа на ОПАК 2007-2013.
 9. Схеми на финансова и стопанска престъпност в Европа: българска съдебна практика (доц. д-р Ива Пушкарова), публикувана в сборник ,,Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство”, УИ ,,Св. Климент Охридски”, 2014 г.
 10. Понятие за стопански престъпления. Съпоставка между българската и германската уредба“, Сава Петров. Авторът е прокурор във Върховната касационна прокуратура. Изследването е разработено в Института по международно наказателно право ,,Макс Планк” във Фрайбург, Германия, през 2006 г. То предлага подробна и ерудирана наказателноправна характеристика на стопанските престъпления като вид престъпна дейност, като обсъжда относимата съдебна практика и законодателство на Германия и и сравнява с българското правораздаване и законодателство в материята към 2006 г. Въпреки изтеклото време, повечето изводи са запазили своята валидност.
 11. Правна уредба на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (част 1и част 2), Христо Христев, сп. Теза бр.1 /2011 г. и 2/2012 г.