Обучения - Дискриминация и домашно насилие

ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

1-img_0376-001.jpg

Тема ,,ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНО НАСИЛИЕ (програма)"

Времетраене: всеки модул е с продължителност 120 минути

Целева група: съдии, прокурори/следователи, адвокати, полицейски служители, социални работници

Брой участници: мин 20 – макс 30

Методика: интерактивна визуализирана лекция, серии бързи въпроси, групово обсъждане на казуси, структурирана симулация, обмен на професионален опит.

Профил на лекторите: 2 изследователи на съдебна практика по наказателни и граждански / административни дела с поне 10-годишен опит, специализирани в обучение на поне две от описаните целеви групи по описаната методика и специална компетентност в областта на домашното насилие. Едният е и юридически психолог.

Всяко конкретно обучение се разработва след проучване на обучителните потребности и ресурси на обучаваната група (заявка).

РАВЕНСТВО ПРЕД НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН - ИЗБЯГВАНЕ НА НЕРАВНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ

19062012923.jpg

Тема ,,РАВЕНСТВО ПРЕД НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН - ИЗБЯГВАНЕ НА НЕРАВНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ (програма)

Времетраене: всеки модул е с продължителност 90 минути

Целева група: съдии, прокурори/следователи, органи по изпълнение на наказанията

Брой участници: мин 20 – макс 30

Методика: интерактивна визуализирана лекция, серии бързи въпроси, групово решаване на казуси. Обучението се основава на анализ на законодателството, съдебната практика на българските съдилища и прокуратури, практики по приложение на наказателноизпълнителното законодателство в местата за лишаване от свобода и относима практика на ЕСПЧ и СЕС.

Профил на лекторите: 1 изследовател на съдебна практика по наказателни дела с поне 10-годишен опит, специализирани в обучение на описаната целева група по описаната методика и специална компетентност в областта на антидискриминационното право и практиката на ЕСПЧ и СЕС; 1 юридически психолог със специална подготовка в областта на дискриминацията или адвокат с опит по дела за защита срещу дискриминация.

Всяко конкретно обучение се разработва след проучване на обучителните потребности и ресурси на обучаваната група (заявка).

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ДИСКРИМИНАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ

dsc_0568.jpg

Тема ,,ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ДИСКРИМИНАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ (програма)

Времетраене: всеки модул е с продължителност 90 минути

Целева група: съдии, прокурори/следователи, полицейски служители

Брой участници: мин 20 – макс 30

Методика: интерактивна визуализирана лекция, серии бързи въпроси, групово решаване на казуси, структурирана симулация, дискусионни формати.

Профил на лекторите: 1 изследовател на съдебна практика по наказателни дела с поне 10-годишен опит, специализиран в обучение на описаната целева група по описаната методика и специална компетентност в областта на антидискриминационното право и практиката на ЕСПЧ и СЕС; 1 юридически психолог със специална подготовка в областта на дискриминацията или адвокат с опит по дела за защита срещу дискриминация.

Цел на обучението (предоставяни знания и умения): умения за разпознаване и точно квалифициране на дискриминационни престъпления от други видове престъпна дейност и несъставомерни прояви; умения за работа с извършители и жертви; превенция на дискриминационно третиране при упражняване на служебните задължения по разследване, преследване и наказване на дискриминационни престъпления и умения за прилагане на задължителни правни стандарти; умения за събиране на доказателствен материал съгласно най-добри практики; умения за оценка на конкретна и специфична обществена опасност на дееца при индивидуализацията на отговорността

 

Всяко конкретно обучение се разработва след проучване на обучителните потребности и ресурси на обучаваната група (заявка).