Изключително тежка престъпност и тежки наказания

ПУБЛИКАЦИИ ПО ВЪПРОСИ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ТЕЖКИТЕ НАКАЗАНИЯ

imgp7969_1443357019642931701.jpg

1. Граници на наказателната репресия в Европа: режими на най-тежкото наказание, Ива Пушкарова, сп. Теза, бр. 7/ 2013 г., стр. 51-72.

3. Изключителността в Наказателното право: доживотният затвор без право на замяна и правото на помилване, Ива Пушкарова, сп. Теза, бр.5/2013 г.

2. Домашното насилие като изключително тежко престъпление по чл. 38-38А от НК. Изследване на съдебната практика. Антоанета Котларова, сп. Общество и право, бр. 5 и 6 / 2015 г.

3. Жената като извършител на изключително тежки престъпления по смисъла на чл. 38-38а от НК. Съдебна практика. Антоанета Котларова, ФРП, 2015 г.

4. Индивидуализация на доживотния затвор и на доживотния затвор без замяна при условията на чл. 58а от НК. Ива Пушкарова, сп. Общество и право, бр. 5/2015 г.

5. Съдебна практика по приложение на по-неблагоприятния закон при налагане на доживотен затвор. Съотношение на доживотния затвор с доживотния затвор без замяна. Ива Пушкарова, сп. Съвременно право, бр.5/2015 г.

6. Серийната престъпност в България. Криминологичен анализ по случаи от българската съдебна практика. Косьо Иванов

7. Сексуалните убийства, наказани със смърт, доживотен завор без замяна или доживотен затвор от българските съдилища: психологичен анализ на тяхната мотивация и механизъм на извършване. Профил на извършителя. Проучване на факторите, влияещи върху извършването им, по метода „изследване на случай“. Явор Василев, ФРП, 2015 г.

8. Наказателноправно значение на посткриминалните действия на извършител на изключително тежко престъпление. Изследване на съдебната практика. Доли Траницова, сп. Общество и право, бр.8-9/2015 г.

9. Жертвите на изключително тежките престъпления. Изследване на съдебната практика. Доли Траницова.

10. Замяната на наказанието доживотен затвор с лишаване от свобода по чл. 38а, ал. 3 от НК: законов режим и съдебна практика. Ива Пушкарова, сп. Съвременно право, бр.6 / 2015 г.

11. Приложението на редукцията на доживотния затвор и на доживотния затвор без замяна по чл. 58А от Наказателния кодекс. Бисер Троянов, съдия във ВКС, Доклад, изнесен на конференция ,,Изключително тежките престъпления и отговорът на държавата", проведена в София на 13.11.2015 г. от ФРП.

12. Замяната на доживотен затвор с лишаване от свобода по чл. 38а, ал. 3 от НК, доклад на Пламен Пачев, прокурор във ВКП, на конференцията ,,Изключително тежките престъпления и отговорът на държавата“, 13.11.2015 г., София.

13. Правното третиране на наказуеми деяния и тежки престъпления в Германия, изказванена Торстен Гайслер, директор на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,Конрад Аденауер“, на конференцията ,,Изключително тежките престъпления и отговорът на държавата“, 13.11.2015 г., София (превод от немски език).

14. Значение на възрастта на извършителя на изключително тежко престъпление при индивидуализация на доживотния затвор без замяна в българската съдебна практика. Ива Пушкарова-Гочева, с. Общество и право, сп.10/2015 г., с.13-35.

15. Правно-етични аспекти на медицинската грижа за лишените от свобода при упражняване на правото на помилване Ива Пушкарова-Гочева, Доли Траницова, сп. Общество и право, бр.9/2016.

16. Съдебни подходи към чистото съдебно минало на извършител на изключително тежко престъпление при индивидуализация на доживотен затвор без замяна. Ива Пушкарова-Гочева, сборник от научна конференция ,,Наказателното законодателство - традиции и перспективи" (29.02.2016 г.), Издателство на СУ.

17. Значение на психичното здраве на извършители с личностови разстройства при индивидуализация на най-тежките наказания .Ива Пушкарова-Гочева, сборник на НБУ, 2016.

18. Промени в приложното поле на чл. 24 от НК след въвеждането на доживотния затвор и доживотния затвор без замяна и на редукцията на наказанията по чл. 58а от НК. Ива Пушкарова-Гочва, сборник на АМВР ,,Приложни аспекти в превенцията, разкриването и разследването на престъпления“, 2016 г.

19. Значение на психичната болест на извършител на изключително тежко престъпление при индивидуализацията на най-тежките наказания доживотен затвор и доживотен затвор без замяна в българската съдебна практика, Ива Пушкарова, сборник на НБУ ,,25 години департамент ,,право" на НБУ", 2017.

20. Стандарти на Европейския съд по правата на човека в областта на най-тежките наказания: съответствие на доживотния затвор без замяна с чл. 3 от ЕКПЧ в контекста на практиките по помилване, Ива Пушкарова, Сборник на НБУ ,,10 години България в ЕС - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството", 2017.

 

 

 

БЕЛЕЖКА: Пълните текстове на изследванията се публикуват след приключване на процедурите на ФРП по рецензиране, а ако са публикувани и от друг издател - в съответствие с авторското право.